Plan zagospodarowania przestrzennego “Bieżanów – Drożdżownia”

W dniu 4 stycznia 20122 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXV/464/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieżanów – Drożdżownia”.

W granicach planu miejscowego znajdują się tereny wskazane w strategicznych dokumentach Województwa Małopolskiego do realizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego Bieżanów na rzece Serafie. W chwili obecnej rezerwa terenowa na cele projektowanego zbiornika nie jest chroniona przepisami prawa, zabezpieczającymi ją przed niepożądanym zagospodarowaniem. Podjęcie planu ma stworzyć prawne podstawy dla przeprowadzenia istotnej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta inwestycji oraz określić zasady zagospodarowania terenów sąsiednich.

Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie www.

Zgodnie z przepisami  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),  lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl

Na ostatniej Sesji Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim wyraziła swoje stanowisko i podjęła uchwałę w tej sprawie.