Zaproszenie

Ser­decz­nie zapra­szamy na Arty­styczną Majówkę w dniu 26 maja godz. 10.00 do ogrodu filii MDK przy ul. Na wrzo­sach 57.

W pro­gra­mie – wrę­cze­nie nagród i kon­cert lau­re­atów ARty­stycz­nego TUR­nieju Przed­szkoli Dziel­nicy XII ARTUR 2012 oraz Kon­kursu Pio­se­nek ze Sta­rego Śpiew­nika – „Rodzina Tra­la­liń­skich”, pre­zen­ta­cje z oka­zji Dnia Matki, gry, zabawy, zagadki – z „Pro­ko­cim­skiej szu­fladki”, zabawy na zjeż­dżalni i trampolinie.