Co nowego w Radzie Dzielnicy?

W trakcie ostatniej Sesji Rady Dzielnicy XII, Radni podjęli uchwały w sprawie niezbędnych modernizacji na terenie Dzielnicy, które przekraczają jednakże finansowo możliwości Rady. Zawnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie zadań pn. Remont ulicy Jerzmanowskiego oraz Remont ulicy Bieżanowskiej do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2014. Nie trzeba dodawać, iż zarówno ulica Jerzmanowskiego, jak i Bieżanowska są w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia wraz z poboczami wymaga kapitalnego remontu. Drogi w obecnym stanie technicznym zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dodatkowo, ulica Bieżanowska jest jedną z newralgicznych dróg w południowo – wschodniej części miasta, z coraz bardziej nasilającym się ruchem drogowym. Koszty remontu tych ulic są wysokie, dlatego realizowanie tych zadań możliwe jest tylko w ramach budżetu miejskiego.

Radni   zawnioskowali również do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie skutecznych i długofalowych działań, których celem będzie poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie  Krakowa, jak również na osiedlach naszej Dzielnicy. Bandyckie  wydarzenia  jakie ostatnio  miały miejsca na terenie Krakowa,  spowodowały znaczny spadek poczucia bezpieczeństwa  tak mieszkańców, jak i osób odwiedzających miasto. Należy zwrócić uwagę, że w związku z tymi niepokojąco powtarzającymi się incydentami mocno ucierpiał także wizerunek Krakowa.

Rada zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2014 oraz projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku. Proponowany rozkład godzin pracy aptek pozwoli mieszkańcom miasta Krakowa na swobodny dostęp do nich. Wykaz ogólnodostępnych aptek, pracujących w systemie całodobowym, przedstawia się następująco:

→    Apteka „Pod Opatrznością”, ul. Karmelicka 23;

→    Apteka „Galla”, ul. Kronikarza Galla 26;

→    Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kalwaryjska 94 oraz Centrum A bl. 4;

→    Apteka całodobowa „Remedium”, os. Kazimierzowskie 37;

→    Apteka „Vena – Vita”, ul. Wolska 1.

Radni zdecydowali również o realizacji z przyszłorocznego budżetu dwóch imprez kulturalnych:  Familiady, za kwotę 8 900 zł (realizator Dom Kultury „Podgórze”) oraz Dni Prokocimia, za kwotę 8 950 zł (realizator filia MDK im. K.I. Gałczyńskiego ul.  Na Wrzosach).  Zadania z zakresu „lokalnych wydarzeń kulturalnych” cieszą się od lat dużym zainteresowaniem mieszkańców Dzielnicy XII. Przyznane środki finansowe umożliwią przygotowanie ciekawej oferty kulturalnej wydarzeń.

Negatywną opinię Rady otrzymała WZiZT dla inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (maksymalnie 5) z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie. W uzasadnieniu wskazano, że teren ten stanowi zabudowę jednorodzinną, a podany procent zabudowy jest nieprawdziwy, ponieważ z drogami dojazdowymi i parkingami przekracza 70 % powierzchni utwardzonej. Ponadto w tej części ul. Bieżanowskiej brak kanalizacji opadowej, która ma być budowana wraz z przebudową ul. Bieżanowskiej w bliżej nieokreślonym terminie.

Radni ustalili również listę rankingową zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem wg poniższego zestawienia:

→    Budowa oświetlenia  wg wskazań Dzielnicy;

→    Modernizacja ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ćwiklińskiej i ul. Teligi
w Krakowie.