Właścicielu psa – Pamiętaj

pies

Posiadanie psa to wiele obowiązków spoczywających na właścicielu czworonoga. Warto więc przypomnieć sobie z jakimi zobowiązaniami to się wiąże.

pies

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 37 w zw. z art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt

Kto narusza zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, podlega karze aresztu lub grzywny.

Uchwała nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. 

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są między innymi do:

  • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt…;

  • sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania;

  • wyprowadzania psa na smyczy, w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim kontrolę, a w przypadku rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającej otoczeniu do nałożenia kagańca i prowadzenia wyłącznie przez osobę pełnoletnią, za wyjątkiem miejsc mało uczęszczanych, gdzie dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem;

  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę… .

Stosując się do powyższych norm ograniczysz ryzyko narażenia życia i zdrowia swojego psa.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Zabrania się zabijania zwierząt i okrucieństwa wobec nich.

(wyciąg z ustawy o ochronie zwierząt)