XXXIII sesja Rady Dzielnicy XII

Zapowiedź 33. sesji

11 kwietnia odbędzie się XXXIII sesja Rady Dzielnicy XII. Przedstawiamy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to posiedzenie.

Zapowiedź 33. sesji

Porządek obrad

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

w dniu 11 kwietnia 2017 r. godz. 18:30

/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XXXIII sesji.

2. Przedstawienie projektu porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Dzielnicy XII z dnia 14.03.2017 r.

4. Podjęcie uchwał:

Druk Nr 1 (projekt komisji rewizyjnej) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2016.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: zmian w składzie osobowym Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”.

Druk Nr 3 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.

Druk nr 5 (projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Ludwika Rydygiera od nr 15 do nr 19 oraz na ulicy Schweitzera od nr 21 do nr 9 w Krakowie.

Druk nr 6 ( projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Ludwika Rydygiera pomiędzy blokiem mieszkalnym nr 11 a węzłem cieplnym przy numerze 10.

Druk nr 7 ( projekt Komisji Bezpieczeństwa) w sprawie: przestawienia progu zwalniającego na ul. Rydygiera, zamontowanego przy Szkole Podstawowej nr 157 (przy poręczach ).

Druk nr 8 ( projekt komisji Architektury) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie części nieruchomości położonej w obr. 50 jednostka ewidencyjna Podgórze, oznaczonej jako działka nr 235/28 o pow. 4, 1446 ha, położonej przy ul. Spółdzielców w Krakowie.

Druk Nr 9 ( projekt komisji Architektury) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66/29 o pow. całkowitej 0,2688 ha, obręb 58 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Rydygiera/Jana XXIII w Krakowie.

Druk Nr 10 ( projekt komisji Architektury) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na częściach nieruchomości oznaczonych jako działki br 117/20 o pow. 0,0726 ha, nr 239/12 o pow. 0,3249 ha, nr 241/11 o pow. 0,0613 ha obr. 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Mała Góra/Aleksandry w Krakowie na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim.

Druk nr 12 (projekt komisji Infrastruktury) w sprawie: budowy piłko chwytu w rejonie boiska do piłki nożnej na placu zabaw od strony bloku Teligi 16 Nowy Prokocim.

Druk Nr 13 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 14 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 15 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 16 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 17 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 18 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 19 (projekt Komisji Zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.

Druk Nr 20 ( projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Bieżanów”

Druk Nr 21 ( projekt zarządu) w sprawie: korekty uchwały Nr XXXII/431/17 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/278/16 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2017.

5. Wolne wnioski

6. Ogłoszenia i komunikaty

7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 5.22MB)