Ostateczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego korzystny dla Parku Aleksandry

Park Aleksandry

Po ośmioletnim maratonie rozpraw sądowych, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w sposób ostateczny wszystkie skargi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry”. Ten korzystny dla władz Krakowa, a przede wszystkim dla mieszkańców Dzielnicy XII wyrok pozwala na pełną realizację Parku Aleksandry zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Park Aleksandry

Historia tworzenia Parku Aleksandry

25 lat upływa od powstania w 1992 r. w Radzie Dzielnicy XII i Radzie Miasta Krakowa znanych nam dokumentów w sprawie utworzenia parku wzdłuż Potoku Bieżanowskiego od ulicy Wielickiej do ulicy Bieżanowskiej, w obszarze przeznaczonym pod park i urządzoną zieleń w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Przyspieszenie prac Rady Dzielnicy i urzędów miasta związanych z realizacją Parku Aleksandry nastąpiło w IV kadencji samorządu krakowskiego. Ustalono wówczas podział na dwa etapy realizacji Parku Aleksandry. Etap I – obszar między ulicą Wielicka, Jerzmanowskiego, Ćwiklińskiej, Aleksandry, którego granice były już ustalone w 1992 roku w obowiązującym wówczas miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Etap II – od ul. Ćwiklińskiej w kierunku Parku Lilli Wenedy.

Do przyspieszenia prac przyczyniła się aktywność kilku radnych Rady Dzielnicy XII, wśród nich Przewodniczący Stanisław Dziob oraz radni Rady Miasta Grażyna Fijałkowska i Piotr Döerre. Na zlecenie ZGK w konsultacji z Radą Dzielnicy XII opracowano projekt: Koncepcja Parku Aleksandry. Wydział Skarbu Urzędu Miasta sprawnie przeprowadzał wykupy działek rozpoczęte w 2005 roku.

W tym czasie trwał swoisty wyścig deweloperów i pełnomocników właścicieli gruntów dążących do zabudowy terenów przeznaczonych pod Park z działaniami władz i mieszkańców zmierzającymi do pilnego utworzenia Parku Aleksandry. W 2005 roku dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rada Dzielnicy XII opracowała opinię do rankingów parków miasta Krakowa, w której podtrzymała wcześniejszą tezę II etapu Parku Aleksandry między ul. Ćwiklińskiej i Bieżanowską, wzdłuż Potoku Bieżanowskiego.

Kalendarium działań związanych z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry”:

– uchwałą Rady Miasta nr VII/101/07 z dn. 28 II 2007 przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Park Aleksandry. Projekt planu opracowała firma MGGP S.A. z Tarnowa

– sporządzono projekt miejscowego planu i poddano go opiniowaniu i uzgadnianiu.

– w dniu 21 I 2008 w reakcji na wnioski deweloperów dotyczące zabudowy części terenów przeznaczonych w projekcie planów pod Park, mieszkańcy skierowali do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącej Rady Miasta protest z podpisami kilkuset mieszkańców.

– w dniu 20 II 2008 mieszkańcy, przy poparciu Zarządu Dzielnicy XII, zawiązują Komitet Mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim dla ochrony i zagospodarowania terenów zielonych. Za bieżący cel Komitet wyznaczył sobie koordynować działania mieszkańców zmierzające do pilnego uchwalenia miejscowego planu Parku Aleksandry, o treści zaprezentowanej mieszkańcom dzielnicy w wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 19 V 2008–18 VI 2008, wykluczającej jakąkolwiek zabudowę Parku za wyjątkiem infrastruktury związanej z funkcjonowaniem Parku.

– po publicznej dyskusji w dniu 2 VII 2008 na temat projektu Komitet koordynował zbieranie uwag mieszkańców do projektu planu. Po zgłoszonych 358 uwagach indywidualnych prezydent miasta uwzględnił jako uwagi do planu 1948 podpisów mieszkańców pod wcześniejszym protestem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Aleksandry” poddany został pod obrady na sesjach Rady Miasta w dniach 5 XI 2008 i 19 XI 2008.

Wielki sukces, jakim była Uchwała nr LVII/733/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XI 2008 r. w sprawie uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Park Aleksandry” podjęta miażdżącą większością głosów, osiągnięto w wyniku intensywnych działań Zarządu Rady Dzielnicy XII oraz Komitetu Mieszkańców, a przede wszystkim masowego zaangażowania mieszkańców osiedli Nowy Bieżanów i Nowy Prokocim.

Niestety fetowanie sukcesu trwało krótko. Niezadowoleni z treści „Planu…”, stanowczo zakazującej zabudowę obiektami niezwiązanymi z funkcją Parku terenów objętych granicami parku, niektórzy właściciele działek, zwłaszcza w północnej części Parku, zaskarżyli miejscowy plan do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do 2016 roku trwała batalia sądowa miedzy skarżącym, a Władzami Miasta Krakowa, na przemian przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W imieniu mieszkańców Dzielnicy XII dziękujemy Władzom Miasta Krakowa, zwłaszcza Prezydentowi, prof. Jackowi Majchrowskiemu, za stanowczość w odrzucaniu przed sądem zaskarżeń „Planu…”.

Aktualne działania Komitetu Mieszkańców Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim dla ochrony i zagospodarowania terenów zielonych po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 24 XI 2016.

– reaktywacja prac „Komitetu…” w dniu 6 II 2016 r.

– nawiązanie kontaktu z prof. dr hab. Agatą Zacharias, Dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej i apel do Dyrektora Zieleni Miejskiej, Piotra Kempfa, o powrót do koncepcji z 2008 roku, wykonania projektu Parku Aleksandry przez studentów architektury.

– spotkanie przedstawicieli „Komitetu…” z Dyrekcją Zieleni Miejskiej i przekazanie materiałów związanych z Parkiem Aleksandry, opisujących działania Rady Dzielnicy XII i mieszkańców od 25 lat.

– apel o uporządkowanie terenu zielonego przy ul. Kurczaba, który w wyniku działań Rady Dzielnicy XII umieszczony był w Rankingu Parków jako park miejski o nazwie „Dolina Kurczaba”.

– przesłanie w dn. 23 V 2017 do Dyrektora Zieleni, Piotra Kempfa, wniosków mieszkańców do opracowywanego projektu koncepcji Parku Aleksandry (kopia w załączeniu).

Najbliższe plany komitetu do realizacji w porozumieniu z Radą Dzielnicy XII

– 2 spotkania mieszkańców Nowego Prokocimia i Nowego Bieżanowa na terenie wybranych szkół z udziałem Władz Miasta Krakowa, Radnych Miasta, Dyrekcji Zieleni i Wydziału Skarbu w celu zapoznania mieszkańców z aktualną sytuacją formalno-prawną Parku Aleksandry oraz dyskusją na temat oczekiwań lokalnej społeczności wobec miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– współpraca mieszkańców z Dyrekcją Zieleni i Wydziałem Skarbu w sprawie wykupów i zamian działek przeznaczonych pod park.

– monitorowanie prac porządkowych terenu zielonego o nazwie „Park Kurczaba” w celu udostępnienia go mieszkańcom w celach rekreacyjnych.

Wiesław Zając
Rafał Buchelt
Nikodem Nawrocki

Komitet Mieszkańców