XLV Sesja Rady Dzielnicy XII

We wtorek 13 marca 2018 r. odbędzie się XLV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

Porządek obrad
XLV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 13 marca 2018 r. godz. 18:30
/siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3/

1. Otwarcie XLV sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Dyskusja o stanie bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy XII
5. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: generalnego remontu Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 20 „Pluszowy Miś” przy ulicy Okólnej 6 w Krakowie
Druk nr 2 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 7 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 8 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 9 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi na działkach nr 438/3, 437, 436 obręb 53 Podgórze przy ul. Snycerskiej/ul. Górników w Krakowie.
Druk Nr 10 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze na dz. Nr 308/61, 308/62, 347/13 obr. 55 Podgórze przy ul. Kurczaba w Krakowie.
Druk Nr 11 (projekt komisji architektury ) w sprawie: ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 436/7 oraz nr 436/16 obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Druk Nr 12 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.
Druk Nr 13 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z remontem istniejącej nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego i przebudową istniejących kabli oświetlenia ulicznego na działkach nr 128/11, 128/12, 129/6, 129/7, 130/4, 130/5, 130/6, 131/4 i 133/7 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie.
Druk nr 14 (projekt komisji bezpieczeństwa) w sprawie: opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych.
Druk nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: zakazu postoju i parkowania wzdłuż bramy wjazdowej do Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 20 Pluszowy Miś przy ul. Okólnej 6.
Druk nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: budowy zatok parkingowych przy ulicy Facimiech w Krakowie.
Druk nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: wymiany taboru tramwajowego obsługującego Dzielnicę XII.
Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2018.
Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.

6. Wolne wnioski
7. Ogłoszenia i komunikaty
8. Zakończenie sesji.

Download (PDF, 946KB)