XLIX esja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim

49 sesja rady dzielnicy 12

We wtorek 12 czerwca 2018 r. odbędzie się XLVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Prezentujemy porządek obrad oraz szczegóły uchwał przygotowanych na to  posiedzenie.

49 sesja rady dzielnicy 12

1. Otwarcie XLIX sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał:

Druk nr 1 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 2 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 3 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 4 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk nr 5 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 6 (projekt komisji zdrowia ) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego.
Druk Nr 7 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wielosegmentowego z garażem podziemnym oraz wewnętrznym ciągiem pieszo jezdnym przy ulicy Aleksandry w Krakowie”
Druk Nr 8 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz garażem wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Alberta Schweitzera w Krakowie.
Druk Nr 9 (projekt komisji infrastruktury ) w sprawie: opinii dla koncepcji „Budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ulicy Kurczaba.
Druk Nr 10 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii dla koncepcji rozbudowy ulicy Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odc. od ul. Bieżanowskiej do ulicy Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki/Rączna/Szparagowa.
Druk nr 11 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: ustawienia znaku drogowego typ B-36 przy ul. Kurczaba (boczna) w kierunku ulicy Ks. P. Ściegiennego.
Druk nr 12 (projekt zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019.
Druk nr 13 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok.
Druk Nr 14 (projekt komisji informacji) w sprawie opinii projektu prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami GMK oraz z Krakowską rada działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w aert.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.

 

Download (PDF, 896KB)