IV sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

IV Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim
w dniu 5 lutego 2019 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

Porządek obrad

1. Otwarcie IV  sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy XII
4. Przyjęcie protokołu z III sesji rady Dzielnicy XII
5. Projekty uchwał :

Druk Nr 1  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażem podziemnym, układem komunikacyjnym przy ul. Seweryna w Krakowie

Druk Nr 2  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy A. Libera nr 7 w Krakowie.

Druk Nr 3  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 634/6, części działki 634/4 i części działki 634/6 położonych w Krakowie obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 4  (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie: opinii ewentualnej sprzedaży działki nr 1211/2 położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze.

Druk nr 5 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 6 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 8 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 9 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 11  projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 13  projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 14 projekt uchwały Komisji Sportu) w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Sportu Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim .

Druk nr 15 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dla zadania pn. Budowa drogi gminnej klasy D od ul. Ks. P. Ściegiennego do Szkoły Podstawowej  Nr 148 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Żabiej w Krakowie.

Druk Nr 16 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: progu zwalniającego na ul. Rydygiera w Krakowie.

Druk Nr 17  (projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: opinii projektu zagospodarowania terenu pn. „rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” na działkach 314/4, 323/3, 312/3, 725, 685/3 obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze

Druk Nr 18 (projekt uchwały Komisji Edukacji) w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

Druk Nr 20 (projekt zarządu) w sprawie: budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Złocieniowej w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS.

Druk Nr 21 (projekt zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 22 (projekt zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 23 (projekt zarządu) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 24 (projekt zarządu) w sprawie: opinii ewentualnej sprzedaży części działki nr 55/3 i działki nr 56/19 położonych w Krakowie, obr. 58 jednostka ewidencyjna Podgórze.

6. Wolne wnioski
7. Ogłoszenia i komunikaty
8. Zakończenie sesji