X sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

X Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  27 sierpnia  2019 r. godz. 18:30
siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii koncepcji „Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie- Prokocimiu- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego- Etap I – rozbudowa ulicy Kostaneckiego.

Druk nr 2 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii koncepcji „Budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie- Prokocimiu- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ulic Kostaneckiego i Jakubowskiego- Etap II – rozbudowa ulicy Jakubowskiego.

Druk Nr 3 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii koncepcji  dla inwestycji pn. Rewitalizacja i modernizacja Parków1) Krakowa – Park Aleksandry”

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 7  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 8   (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 9  (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 11 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 (projekt komisji infrastruktury)  w sprawie: opinii projektu  pn. „Przebudowa /rozbudowa ulicy Kosocickiej w raz z budową zjazdu oraz przebudowa ulicy Czerwiakowskiego wraz z budową zjazdu”

Druk nr 13 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wprowadzenia obustronnego oznakowania B-36 na ulicy Jędrzejczyka, na odcinku od ulicy Sucharskiego do ulicy Stępnia.

Druk nr 14 (projekt uchwały komisji bezpieczeństwa) w sprawie: montażu sygnalizacji świetlnej ostrzegającej przed nadjeżdżającymi tramwajami na skrzyżowaniu ulic Teligi/Ściegiennego w Krakowie.

Druk Nr 15 (projekt zarządu)w sprawie: opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej  110 kV relacji GPZ Bieżanów-PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Krakó2)w Płaszów, w ramach inwestycji : „Budowa dwóch napowietrzno- kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 1/41 obr. 52 Podgórze, 1/17 obr.54 Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Druk nr 16 (projekt zarządu) w sprawie: opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej  110 kV  relacji PT Podłęże – PT Krakó3)w Płaszów, w ramach inwestycji : „Budowa dwóch napowietrzno- kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 339, 340 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Złocieniowej  w Krakowie.

Druk nr 17 (projekt zarządu) w sprawie: opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej  110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Krakó4)w Płaszów wraz z kablem światłowodowym , w ramach inwestycji : „Budowa dwóch napowietrzno- kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 269/10, 299/4, 298/22, 297/4, 296/8, 296/7, 295, 294/2, 290/1, 290/2, 289/9, 288, 287 obr. 56 Podgórze, w rejonie ulicy Stacyjnej w Krakowie”.

Druk Nr 18 (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku.

Druk Nr 19 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2019 rok.

Druk Nr 20  (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 21 (projekt zarządu) w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania pn. Budowa kanalizacji opadowej na ulicy Działkowej.

Druk nr 22 (projekt zarządu)  w sprawie:  opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.