XI Sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocimw dniu 24 września 2019 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 8 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 9 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 10 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 11 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 12 (projekt komisji architektury ) w sprawie: opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa parku przy ulicy Słona Woda w Krakowie obejmująca budowę ciągów pieszych i ciągów pieszo- rowerowych, obiektów małej architektury oraz zieleni urządzonej.

Druk nr 13 (projekt komisji architektury ) w sprawie opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 142/1 o pow. 0,0080 ha i 142/6 o pow. 0,0020 ha położonych w Krakowie, obręb 59 jedn. ewid. Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 76 i 143/2 w rejonie ul. Badurskiego w Krakowie.

Druk nr 14 (projekt komisji architektury ) w sprawie opinii ewentualnej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 406/1 o pow. ok. 0, 0017 ha położonej w Krakowie, obręb 53 jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Nad Potokiem.

Druk Nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Druk Nr 16 (projekt zarządu)w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2019 rok.

Druk Nr 17 (projekt zarządu)w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2020 rok.

Druk nr 18 (projekt zarządu) w sprawie: wykupu terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Republiki Korczakowskiej/Ściegiennego.

Druk nr 19 (projekt komisji infrastruktury)w sprawie: wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Ślusarczyka w Krakowie.

Druk nr 20 (projekt komisji infrastruktury)w sprawie: opinii koncepcji planu zagospodarowania działki nr 351/439 przy ulicy Jerzmanowskiego przy założeniu zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania „Park Aleksandry”- II wariant.

Druk nr 21 (projekt komisji infrastruktury)w sprawie: propozycji wprowadzenia oznakowania B-36 – zakaz zatrzymywania się na ulicy Pruszyńskiego w Krakowie.

Druk nr 22 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: opinii zmiany organizacji ruchu na ulicy Wolskiej w Krakowie.

Druk nr 23 (projekt komisji ochrony środowiska)opinii propozycji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Dzielnicy XII

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.