Konsultacje dot. nowelizacji statutu Rad Dzielnic

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

 • Dwa otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:
 • 31 lipca 2020 roku w godzinach 17.00-19.00 – sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
 • 10 sierpnia 2020 w godzinach 17.00-19.00 – Urząd Miasta Krakowa, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
 • Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12) 421-41-66 w dniach: 4, 11 i 13 sierpnia 2020 roku w godzinach 15.00-16.30.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 roku możliwe będzie zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres: bd.umk@um.krakow.pl

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu, www.dialoguj.pl,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/,
 • w wersji papierowej w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Bracka 10 (pok. 3), lub ulica Dekerta 24 (pok.11),
 • w wersji papierowej w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
 • w wersji papierowej w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Brackiej 10 lub ulicy Dekerta 24
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  z dopiskiem „Konsultacje – Statuty Dzielnic”.
 • podczas spotkań konsultacyjnych