XXII sesja Rady Dzielnicy XII

XXII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno-zdalny) w dniu  25 sierpnia 2020 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy
ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2020 rok.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Druk nr 3 (projekt zarządu)  w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 4  (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1278/3 położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze

Druk Nr 5 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  nowej siedziby SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego w Krakowie.

Druk Nr 6 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków (17 budynków stanowiących 22 segmenty nadziemne) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Telimeny i ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk nr 7 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dla projektu budowlanego przebudowy drogi ul. Słona Woda , przebudowy włączenia ul. Słona Woda do ulicy Kosocickiej oraz budowy zjazdu indywidualnego do inwestycji niedrogowej pn. : Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach 316/2, 316/8, 311/2, 310/2, 338/5, 348/6, 161/9 obręb 60 jedn. ewid. Podgórze oraz działce nr 1/11 obręb 58 jedn. ewid. Podgórze.

Druk Nr 8 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii projektu budowlanego dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Agatowej w Krakowie w ramach zadania pn. Koncepcja obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej budowy szkoły Podstawowej na os. Złocień w zakresie rozbudowy ul. Agatowej na odc. od ul. Domagały do ul. Półłanki.

Druk Nr 9 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia przy ulicy Lipowskiego w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII.

Druk Nr 10 (projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: opinii  dokumentacji projektowej placów zabaw przy ul. Kurczaba i ul. Lilii Wenedy.

Druk Nr 11 (projekt Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie: opinii  projektu budowalnego wybiegu dla psów w parku Lilii Wenedy, na działkach nr 208/12, 210/8, 214/3 obr. 55 Po

Druk Nr 12 (projekt zarządu ) w sprawie budowy przejścia dla pieszych ul Mała Góra

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji