Bądź jak Kołłątaj i Małachowski!

BĄDŹ JAK KOŁŁĄTAJ I MAŁACHOWSKI!

REGULAMIN

Zasady
Zabawa adresowana jest do rodzin, ma charakter konkursowy. Zadanie polega na odwzorowaniu głównej sceny obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja” – wybrany fragment stanowi ilustrację
do regulaminu. Odwzorowania dokonać można ustawiając w odpowiedni sposób osoby lub przedmioty, drapując materiały, dobierając rekwizyty, itd. Scenka ma oddawać charakter i najważniejsze punkty dzieła Matejki, nie musi być szczegółowa.

Terminy i zgłoszenia
Zdjęcia przygotowanych scen prosimy przesyłać na adres: konkurs.mdkgal@gmail.com
do 28 kwietnia 2021 r. wraz z następującymi informacjami :

– imiona i nazwiska autorów

– numer telefonu i adres mailowy

Prosimy załączyć podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych (dołączone do regulaminu).

W tytule maila wpisać należy : „Bądź jak Kołłątaj i Małachowski!”

Wyniki i nagrody
Dla autorów najciekawszych  fotografii przewidziano nagrody. Informacje o wynikach
oraz zgłoszone do konkursu zdjęcia opublikujemy na stronie i facebooku
Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w rocznicę uchwalenia
drugiej na świecie konstytucji – 3 maja 2021 r.

Informacje dodatkowe
– sprawy nieujęte w regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator
– zabawa nie ma charakteru plastycznego, prosimy nie nadsyłać prac rysunkowych i malarskich – informacji udziela  Paulina Sobkowiak, tel.: 12 658 37 94, 720 874 400