XXXVIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  7 grudnia  2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wielostanowiskowym garażem podziemnym, z budową wewnętrznej drogi dojazdowej nr 301 obr. 57 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr 149/4 i 198/14 obr. jw. przy ul. Kaimskiej w Krakowie.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do dwóch brył naziemnych) z garażem podziemnym oraz garażem na poziomie parteru (w obrębie jednej z brył nadziemnych), wewnętrznym układem komunikacyjnym, zewnętrznymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną na działkach nr 227/31, 227/32, 227/33, 256/4, 256/5, 256/6, 257/2, 258/2, 350, 351 obr. 50 Podgórze oraz budowa zjazdów z działek nr 347, 348 obr. 50 Podgórze i działki nr 134/11 obr. 59 Podgórze przy ul. Polonijnej/Facimiech w Krakowie.

Druk Nr 3  (projekt Komisji Architektury)  w sprawie: wydania opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (do dwóch brył naziemnych) z lokalami usługowymi na poziomie parteru, z garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym, zewnętrznymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną na działkach nr 227/54, 227/55, 259/6, 259/8, 260/2 obr. 50 Podgórze oraz budowa zjazdu z działek nr 157, 134/11 obr, 59 Podgórze przy ul. Facimiech w Krakowie.

Druk nr 4  (projekt zarządu) w sprawie:   korekty  środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Druk nr 5  (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 6 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Druk Nr 7 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii projektu przebudowy ulicy Działkowej w Krakowie.

Druk Nr 8 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: modernizacji przejścia podziemnego w rejonie osiedla  Na Kozłówce.

Druk Nr 9 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii montażu progów zwalniających na ulicy Łaczka w Krakowie.

Druk Nr 10 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: opinii montażu szykan na ulicy Rakuś w Krakowie.

Druk Nr 11 (projekt Komisji infrastruktury) w sprawie: montażu progu zwalniającego na ulicy Mała Góra w Krakowie.

Druk Nr 12 (projekt Komisji infrastruktury)w sprawie: podtrzymania stanowiska w sprawie organizacji ruchu na ulicy Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji