XL sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XL Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny) w dniu  15 lutego  2022 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: zmiany opinii zawartej w  § 1 Uchwały XXXVIII/461/2021  Rady  Dzielnicy  XII  Bieżanów – Prokocim      z dnia  7  grudnia  2021 r. w sprawie opinii projektu przebudowy ulicy Działkowej w Krakowie.

Druk Nr 2 (projekt Grupy Radnych) w sprawie: przyśpieszenia działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim

Druk Nr 3 (projekt Komisji Edukacji) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji  Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim

Druk Nr 4 (projekt Komisji Edukacji) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok

Druk Nr 5 (projekt Komisji Edukacji)  w sprawie: wsparcia obywatelskiego projektu upamiętnienia ofiar deportacji ludności polskiej i żydowskiej z Krakowa w latach 1942-1943.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii projektu przebudowy fragmentu drogi publicznej ul. Mała Góra

Druk Nr 8 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: zaopiniowanie projektu budowlanego pn.: „Rozbudowy ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach w Krakowie” .

Druk Nr 9 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: montażu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim tablic ogłoszeniowych

Druk Nr 10 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie modernizacji przejścia podziemnego w rejonie os. Na Kozłówce.

Druk Nr 11 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wydania opinii dla inwestycji  pn.: ” Przebudowa ul. Półłanki w Krakowie”.

Druk Nr 12(projekt komisji infrastruktury) w sprawie programu budowy parkingów lokalnych na terenie dzielnic.

Druk nr 13(projekt komisji infrastruktury w sprawie projektu organizacji ruchu numer IR-02.7221.15.2021  z dnia 10 czerwca 2021.

Druk Nr 14 (projekt komisji infrastruktury w sprawie wydawania opinii przez Radę Dzielnicy XII

Druk Nr 15 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: zmian w parkowaniu na  ulicy Kurczaba w Krakowie.

Druk Nr 16 (projekt Komisji Architektury)w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 142/7 obr. 57 jednostka ewid. Podgórze

Druk Nr 17  (projekt Komisji Architektury)   w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 245/9 obr. 57 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym i murami oporowymi, wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi oraz zjazdem na działkach nr 145/9, 141/10, 141/17, 245/2 i części działek nr 146/9, 142/7, 198/14, 304 obręb jw. przy ul. Kaimskiej/ul. Aleksandry w Krakowie.

Druk nr 18 (projekt zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/482/2022 Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie: ustawienia urządzenia kontrolującego prędkość samochodów na skrzyżowaniu ulicy Wielickiej z ulicą Ludwika Rydygiera.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji