XLI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny) w dniu  15 marca  2022 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie: utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Stary Bieżanów, na działce nr 327 w rejonie Bieżanowskiej/Stacyjnej.

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (do 4 segmentów), z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu  położonego w rejonie ul. Telimeny i Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Architektury w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, układem dró wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, wiatami śmietnikowymi, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 599/5, 601/4, 1378, 1380 i 1382 obr. 53 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk Nr 4 (projekt Komisji Budżetowej)w sprawie: przystąpienia do IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

Druk Nr 5 (projekt Komisji Infrastruktury) w sprawie  opinii  organizacji ruchu na ul. Facimiech   w Krakowie ( odcinek drogi wewnętrznej prowadzącej do Basenu Com- Com Zone)

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ulicy Jerzmanowskiego w Krakowie (odcinek od ul. Teligi do ul. Bieżanowskiej)

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Korczakowskiej i ulicy  Ściegiennego w Krakowie

Druk Nr 8  (projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 9 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2021 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   z dnia 6 lipca 2021 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2022.

Druk Nr 10 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: przyśpieszenia działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru „Bieżanów Nowy”

Druk Nr 11 (projekt uchwały zarządu) w sprawie: opinii zadania pn. „Rozbudowa i budowa odcinka ulicy Medycznej wraz z rozbudową ulicy  Obronnej w Krakowie.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji