XLII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  12 kwietnia  2022 r. godz. 18:30, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu ) w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 3 (projekt zarządu) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Międzypokoleniowe Mistrzostwa Kozłówka w cymbergaju ”.

Druk Nr 4  (projekt zarządu)  w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowo-usługowo-wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 208/39, 214/3, 215/3, 218/4, 227/6, 227/52, 328/1, 328/3 obr. 50 Podgórze wraz ze zjazdem, infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 208/8, 217/8, 223/5, 223/8, 328/2, 373, 374, 1362, 1364, 1365, 1366 obr. 50 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”.

Druk Nr 5  (projekt zarządu) w sprawie: budowy nowego i wyższego ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Wielickiej na odcinku od ul. Teligi do węzła autostradowego „Wielicka”.

Druk Nr 6 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do koncepcji budowy linii tramwajowej do obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Druk Nr 7 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową, parkingiem P&R oraz rozbudową ul. Domagały w Krakowie.

Druk Nr 8  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: budowy kanalizacji na ul. Półłanki w Krakowie.

Druk Nr 9  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: montażu lustra drogowego na skrzyżowania ul. Hoyera z ul. Stolarza w Krakowie.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji