XLIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLIII Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  17 maja  2022 r. godz. 18:30, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt komisji rewizyjnej ) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz z poziomu rozdysponowania środków za rok 2021

Druk Nr 2 (projekt zarządu) w sprawie: w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk Nr 3 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie montażu progów zwalniających na ul Weigla w Krakowie

Druk Nr 4  (projekt zarządu) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego  z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na działce nr 328/2 obr. 50 Podgórze wraz z budową zjazdu, drogi dojazdowej, przejazdów pożarowych oraz przebudową zatoki autobusowej na działkach nr 373, 374, 208/8, 208/78, 217/8, 223/5, 223/8, 328/2, obr. 50 Podgórze oraz nr 1362, 1364, 1365 obr. 53 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”.

Druk Nr 5  (projekt zarządu) w sprawie: wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2023.

Druk Nr 6  (projekt zarządu) w sprawie: umieszczenia zadań pn. „Generalny remont budynku poczty przy ul. Okólnej 4 oraz  zadania pn. „Remont dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia przy ul. Na Kozłówce 29 ” w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 oraz lata następne

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji