L sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

L(50) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  6 grudnia  2022 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim o numerach: XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII.

4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków (16 budynków stanowiących do 22 segmentów nadziemnych) wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Telimeny i ul. Bieżanowskiej w Krakowie”

Druk Nr 2 (projekt komisji architektury) w sprawie: ponownych konsultacji społecznych projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok.

Druk nr 4  (projekt zarządu) w sprawie: opinii wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Z kulturą na ty – od malucha do seniora ”.

Druk nr 5 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie: montaż progów1) zwalniających na ulicy Mała Góra w rejonie numeru 11.

Druk nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: opinii dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa parku przy ul. Kurczaba”

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: opinii koncepcji zagospodarowania terenu  dla inwestycji  „Zagospodarowanie Parku Rzecznego  Drwinka w Krakowie ”

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji