LI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

LI(51) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  17 stycznia  2023 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim nr: XLIX i L
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków wraz z naziemnymi i podziemnymi miejscami postojowymi ( 11 jednokondygnacyjnych  garaży podziemnych, na których usytuowano 22 budynki- w rozumieniu decyzji DUS, od Ado W) oraz infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Telimeny i ul. Bieżanowskiej w Krakowie” 

Druk Nr 2 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii warunków  zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym z przeznaczeniem na budynek  mieszkalny wielorodzinny z wbudowanym garażem wielostanowiskowym z częścią usługowo-handlową wraz z przebudową infrastruktury technicznej na działce  nr 471 obr. 53 Podgórze przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie.

Druk nr 3 (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok.

Druk nr 4  5 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wprowadzenia zadania pn. „Budowa brakującej infrastruktury na ulicy Półłanki w Krakowie” do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024.

Druk nr 5 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie  zmiany  kursowania linii autobusowej numer 125

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji