Deklaracja Dostępności

Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony dzielnica12.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do dzielnica12.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności i weryfikacji zgodności serwisu z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej: 2024-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • obrazy, które są odnośnikami nie posiadają tekstu alternatywnego.
  • konieczne jest zwiększenie kontrastu elementów
  • do zweryfikowania i uporządkowania jest struktura nagłówków
  • strona zawiera również link do zewnętrznego pliku PDF

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2022r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Urząd Miasta Krakowa

Podmiot publiczny może zamieścić link do dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

 Skróty klawiaturowe

Na stronach dzielnica12.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest rada@dzielnica12.krakow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna (h2)

Siedziba Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim jest usytuowana w budynku piętrowym przy ul. Kurczaba 3 w Krakowie. Biuro Dzielnicy znajduje się na I piętrze, do którego prowadzą schody nieprzystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.