Zadania Dzielnicy

Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. W zakresie działania Dzielnicy mieści się między innymi wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnicy jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej dzielnicy w ramach środków finansowych określanych corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie. W obrębie tych środków Dzielnica sporządza projekty przedsięwzięć priorytetowych wraz z określeniem kwot proponowanych na ich realizację. Ponadto Rada Miasta Krakowa powierzyła Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach czyli zadań powierzonych.

Do zadań Dzielnic należą w szczególności:

Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli.

Współdziałanie: z organami Miasta, ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania; Sądami, Prokuraturą, Policją i Strażą Miejską w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej, z innymi dzielnicami w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Uczestniczenie w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy, odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy, komisjach przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.

Wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach: lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury i innych o znaczeniu publicznym, wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto lub przeprowadzenie przetargu celowego, lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży, lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, organizacji usług zdrowotnych, likwidacji samowoli budowlanej, zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu danej dzielnicy, inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i innych, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej, wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy w trybie ustalonym przez Radę Miasta Krakowa, innych publicznych o znaczeniu lokalnym.

Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy, przepisów i projektów przepisów gminnych (np. regulaminów targowisk i parkingów), inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, tworzenia lub likwidacji placówek oświaty i upowszechniania kultury, lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży, wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy na podstawie kompletu materiałów dostarczonych przez Urząd Miasta w trybie przepisów regulujących najem lokali, spraw z zakresu administracji publicznej ilekroć przepisy prawne wymagają opinii ze strony samorządu terytorialnego, koniecznych dla rozstrzygnięcia danej sprawy decyzją administracyjną, innych spraw przekazanych Dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miasta, lub Prezydenta Miasta, zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jako opinii wewnętrznej, zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy, sprzedaży lub zamiany działek gminnych, innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.

Ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Miasta na terenie Dzielnicy, planowanie, kontrola i ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych i zadań powierzonych Dzielnicy.

Przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania Dzielnicy. Opiniowanie kandydatów na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń, zgłoszonych przez współobywateli i zamieszkujących na terenie Dzielnicy.

Dzielnica planuje zadania priorytetowe, służące zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnej. Środki finansowe z zadań priorytetowych Dzielnice przeznaczają na realizację lub dofinansowanie przedsięwzięć wchodzących w zakres zadań własnych Miasta oraz na zadania wykonywane przez powiatowe służby, inspekcje i straże. W ramach zadań priorytetowych Dzielnice mogą m. in. przeznaczać środki na realizację: zadań inwestycyjnych, zadań zgłaszanych do Dzielnicowego Konkursu Grantowego w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi, zadań w zakresie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy.

Rada Miasta Krakowa przekazała Dzielnicom kompetencje decyzyjne przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach tzw. zadania powierzone: prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli; prace remontowe żłobków; prace remontowe dróg i chodników wraz z oświetleniem; modernizacja ogródków jordanowskich; tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą; budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, lokalne wydarzenia kulturalne, Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa “Bezpieczny Kraków”; problematyka osób niepełnosprawnych; budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Dodaj komentarz