O Dzielnicy

Idea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 dzielnic dokonał zespół kierowany przez doktora Kazimierza Trafasa – geografa związanego z UJ. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XXI/143/91 z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich postanowiła o powołaniu osiemnastu Dzielnic jako jednostek pomocniczych. Następnie w dniu 30 sierpnia 1991 r. podjęto uchwałę Nr XXIX/197/91 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic.

Wybory do Rad Dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady

Dzielnica XII działa w oparciu o Statut Dzielnicy ustalony przez Radę Miasta Krakowa w drodze uchwały Nr XCIX/1506/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Statut jest podstawowym dokumentem, który reguluje zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta – osiemnastu Dzielnic Krakowa. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym jaka miała miejsce w 2002 roku wywarła zasadniczy wpływ na kształt obecnego Statutu. Aktualny Statut określa w szczególności nazwę i obszar jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej czyli Ordynację Wyborczą, organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. 

Dzielnice w liczbach.

Więcej na temat 18 Dzielnic Miasta Krakowa można znaleźć na stronie BIP.

Dodaj komentarz