Rada

VII kadencja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim:

Rada Dzielnicy XII
stoją od lewej: R.Buchelt, P.Wojciechowski, J.Zadwórny, W.Markowicz, D.Kwiatkowski, Z.Kożuch, B. Leśniak, A.Józefczyk, T.Lis, A.Gwiazda, M.Lasota, T.Guzik, R.Jońca, P.Fąfara, M.Szymański; siedzą od lewej: M.Stawarz, K.Witkowska, B.Frączek, G.Fijałkowska, K.Kwiatkowska, E.Matykiewicz

 

Do zadań Rady należy:

  1. Wybór i odwoływanie Zarządu.
  2. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy.
  3. Wydawanie opinii i występowanie z wnioskami, podejmowanie uchwał w sprawie występowania o przyznanie Dzielnicy środków na realizację jej zadań.
  4. Uchwalanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy oraz szczegółowego planu finansowego tych wydatków.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd.
  6. Wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań związanych z pracami komisji zewnętrznych.
  7. Powoływanie komisji Rady.
  8. Pomoc, w miarę możliwości, w organizowaniu się mieszkańców dla rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz