Rada

VIII kadencja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim:

Stoją od lewej: J. Zadwórny, R. Buchelt, J. Małek, J. Tworzydło, K. Spryńca, A. Ulman, M. Węgrzyn, D. Kwiatkowski, Z. Kwiatkowski, K. Rozmus, Z. Kożuch, A. Malik, P. Bień
Siedzą od lewej: B. Leśniak, G. Fijałkowska, K.Witkowska, M. Lasota, K.Kwiatkowska, E. Matykiewicz, A. Gwiazda, T. Guzik

Do zadań Rady należy:

  1. Wybór i odwoływanie Zarządu.
  2. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy.
  3. Wydawanie opinii i występowanie z wnioskami, podejmowanie uchwał w sprawie występowania o przyznanie Dzielnicy środków na realizację jej zadań.
  4. Uchwalanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy oraz szczegółowego planu finansowego tych wydatków.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd.
  6. Wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań związanych z pracami komisji zewnętrznych.
  7. Powoływanie komisji Rady.
  8. Pomoc, w miarę możliwości, w organizowaniu się mieszkańców dla rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz