Rada

Skład Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w kadencji 2023-2028:

 1. Patrycja Bień
 2. Rafał Buchelt
 3. Zbigniew Czarnota
 4. Grażyna Fijałkowska
 5. Agata Gwiazda
 6. Zbigniew Kożuch
 7. Michał Kruk
 8. Zbigniew Kwiatkowski
 9. Małgorzata Lasota
 10. Marcin Lenda
 11. Barbara Leśniak
 12. Jacek Małek
 13. Przemysław Mik
 14. Dariusz Miksiewicz
 15. Beata Olszewska
 16. Krzysztof Rozmus
 17. Sebastian Rutkowski
 18. Konrad Spryńca
 19. Jan Tworzydło
 20. Marek Węgrzyn
 21. Janusz Zadwórny

Do zadań Rady należy:

 1. Wybór i odwoływanie Zarządu.
 2. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy.
 3. Wydawanie opinii i występowanie z wnioskami, podejmowanie uchwał w sprawie występowania o przyznanie Dzielnicy środków na realizację jej zadań.
 4. Uchwalanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy oraz szczegółowego planu finansowego tych wydatków.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd.
 6. Wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań związanych z pracami komisji zewnętrznych.
 7. Powoływanie komisji Rady.
 8. Pomoc, w miarę możliwości, w organizowaniu się mieszkańców dla rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz