Zarząd

Przewodniczący
Zbigniew Kożuch

Z-ca Przewodniczącego
Rafał Buchelt

Członek Zarządu
Patrycja Bień

Członek Zarządu
Agata Gwiazda

Członek Zarządu
Konrad Spryńca

Uchwały Zarządu Dzielnicy XII  dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Aby sprawdzić uchwały wystarczy kliknąć TUTAJ.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2. wykonywanie lub nadawanie odpowiedniego biegu uchwałom Rady,
  3. występowanie z wnioskami oraz wydawanie opinii w ramach upoważnienia Rady,
  4. przygotowywanie projektów planów finansowych wydatków Dzielnicy,
  5. realizacja planu finansowego wydatków Dzielnicy,
  6. przedstawianie Radzie wniosków dotyczących realizacji zadań priorytetowych i powierzonych,
  7. gospodarowanie mieniem powierzonym Dzielnicy przez Radę Miasta,
  8. zapewnienie obiegu informacji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy,
  9. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
  10. umożliwienie w siedzibie Rady i Zarządu pełnienia stałych dyżurów radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy.

 

Dodaj komentarz