Budżet Obywatelski – zasady głosowania

Na posiedzeniu Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego jakie odbyło się w dniu 07.07.2014 r. ustalono następujące zasady dotyczące głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

§ 1.1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości, nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

 2. Głosowanie na propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych będzie odbywać się w terminie od 27 września br. do 5 października br., przy czym:

1)      Ustala się wspólny termin głosownia w punktach głosowania, o których mowa w §1pkt. 1 w dniach 27 września br. i 30 września br. w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz 28 września br. i 29 września br. w godzinach od 16:00 do 20:00

2)      Ponadto każda Dzielnica może ustalić dodatkowe dni i godziny głosowania w punktach, które będą podane do publicznej wiadomości zgodnie z §1 pkt. 1

§ 2. Wyboru zadań o charakterze lokalnym oraz o charakterze ogólnomiejskim, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na jednej karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia albo na karcie interaktywnej do głosowania przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Krakowa pod adresem internetowym http://……….

§ 3. 1. Punkty głosowania, o których mowa w §1 pkt. 1, obsługiwane są przez minimum 3 osobowe Komisje Wyborcze, w skład których wchodzi: pracownik samorządowy uprawniony do przetwarzania danych osobowych oraz mogą wchodzić: przedstawiciel/-le właściwej miejscowo Rady Dzielnicy oraz  przedstawiciel/-le strony społecznej.

 2. Przedstawiciele strony społecznej w Komisjach Wyborczych wyłaniani są spośród mieszkańców i organizacji pozarządowych w drodze otwartego naboru.

 3. Udział w pracach Komisji Wyborczej jest nieodpłatny.

§ 4. 1. Do zadań członków Komisji Wyborczej należy w szczególności:

–        Przygotowanie i udostępnienie punktu głosowania w terminach, o których mowa w §1 pkt. 2 oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem: kart do głosowania, urny wyborczej oraz umieszczenie w miejscu głosowania wszelkich informacji umożliwiających głosującemu mieszkańcowi oddanie głosu;

–        Wydanie głosującemu mieszkańcowi za potwierdzenie odbioru opieczętowanej karty do głosowania;

–        Zabezpieczenie urny wyborczej wraz z kartami do głosowania do ostatniego dnia głosowania.

–     Po ostatnim dniu głosowania przygotowanie i przesłanie do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego raportu z wynikami głosowania oraz informacji na temat ilości wydanych kart do głosowania.

2. Wzór pieczęci stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Powyższe kwestie zostaną sformalizowane stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Jednocześnie uzgodniono i ustalono wzór karty do głosowania:

budzet1 budzet2