Poradnik MPEC dla Bieżanowa

W lutym br. odbyło się spotkanie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z mieszkańcami dzielnicy Bieżanów. Rozmawiano o efektywnych systemach ogrzewania i o możliwościach inwestycyjnych MPEC na najbliższe lata na tym obszarze.

O co konkretnie należy zadbać na samym początku starań o podłączenie budynku do miejskiej sieci?

Do rozpoczęcia inwestycji potrzebny jest projekt techniczny obejmujący wszystkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje. Niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć. Jeżeli do MPEC ma zostać podłączony budynek wielorodzinny, wówczas zgodę musi wyrazić właściciel lub wspólnota. Ponadto wymagany jest wypis z księgi wieczystej nieruchomości oraz dokument potwierdzający umocowanie zarządcy do reprezentowania wszystkich członków wspólnoty.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby budynek został podłączony do MPEC?

Warunków jest kilka. Przede wszystkim MPEC musi mieć zgodę wszystkich mieszkańców na wykonanie przyłączenia. Budowa nowych sieci wymaga ich usytuowania na licznych nieruchomościach. Wystarczy odmowa jednego z mieszkańców, aby inwestycja została zablokowana. Co więcej, do miejskiej sieci mogą być przyłączane wyłącznie te budynki, których stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Jeśli sprawy własności nieruchomości nie są uregulowane i nie ma prawnej reprezentacji takiej nieruchomości, MPEC nie może zawrzeć umowy.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, co jeszcze może stanąć na przeszkodzie rozpoczęcia realizacji inwestycji?

Trzeba wziąć pod uwagę rozkład sieci ciepłowniczych w mieście. Zasada jest prosta. Im bliżej istniejącego rurociągu, tym możliwości przyłączenia większe. Systemy ciepłownicze najlepiej funkcjonują w obszarach o zwartej zabudowie. Zupełnie inaczej jest w przypadku obszarów o zabudowie rozproszonej (głównie domki jednorodzinne). W takich przypadkach inwestycja dotyczy nie tylko budowy nowego rurociągu, ale również wykonania przyłączy i węzłów cieplnych do każdego budynku, co jest bardzo kosztowne. Bywa tak, że w niektórych rejonach (brak sieci cieplnej i rozproszona zabudowa) koszt budowy sieci szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych, a zwrot z inwestycji to setki lat. Koszty takich inwestycji  spowodują wzrost ceny dla wszystkich mieszkańców, korzystających z ciepła z sieci.

Jaka zabudowa dominuje w przypadku Bieżanowa?

Na terenie dzielnicy znajdują się zarówno ogromne osiedla o zabudowie wielorodzinnej, jak również rozproszone domki jednorodzinne. Ze względu na to, że (jak wcześniej wspomniano) systemy ciepłownicze najlepiej funkcjonują w obszarach o zwartej zabudowie, większość bieżanowskich osiedli ogrzewana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od wielu lat. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku obszarów, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna.

Jak jest w przypadku tych obszarów?

Wstępna analiza przeprowadzona przez MPEC wykazała, że na obszarach, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna koszt całej inwestycji wyniósłby 54 miliony złotych. MPEC musiałby wybudować ponad 22 kilometry sieci, około 5 kilometrów przyłączy i wykonać około 300 węzłów cieplnych. To generuje koszty, których okres zwrotu waha się pomiędzy 177 – 3624 lat. Przeznaczone na ten cel nakłady pieniężne spowodowałyby, że wzrosłyby koszty dla wszystkich odbiorców miejskiego ciepła.

Jak wysokie byłyby to nakłady i o jakich kosztach mówimy?

Biorąc pod uwagę, że taryfa za ciepło jest pochodną ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, to przy inwestycji na ponad 50 milionów złotych rachunki wszystkich pozostałych odbiorców ciepła w Krakowie wzrosłyby o kilka procent. Wynika z tego jednoznacznie, że takie inwestycje działałyby na szkodę wszystkich odbiorców ciepła.

Czy istnieje zatem możliwość podłączenia do miejskiej sieci budynków jednorodzinnych położonych na terenie Bieżanowa?

Tak, ale wszystko zależy od obszaru, na którym się znajdują. Znaczna część budynków położonych przy ul. Bieżanowskiej, od strony ul. Wielickiej (na wysokości ul. Gersona i Prostej) znajduje się w zasięgu oddziaływania już istniejącej sieci cieplnej. Natomiast mieszkańcy innych obszarów muszą pomyśleć o alternatywnym, ekologicznym źródle ciepła.

Jakie są inne ekologiczne rozwiązania?

Gaz, prąd, kolektory, panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Mogą być z powodzeniem zastosowane w budownictwie jednorodzinnym oraz rozproszonym.

Co zrobić, aby uzyskać informację czy budynek, w którym mieszkam może zostać podłączony do miejskiej sieci?

Najpierw właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość przyłączenia. Może to zrobić drogą mailową bądź telefonicznie. Jeżeli MPEC potwierdzi możliwość przyłączenia zainteresowany składa wniosek o wydanie warunków technicznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl.