XVI Sesja Rady Dzielnicy XII

XVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu
14 stycznia 2020 r. godz. 18:30  

siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Dzielnicy XII
4. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 2 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 3 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 4 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk Nr 5 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 6 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 7 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 8 (projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa i Opieki Społecznej) w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

Druk nr 9 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: montaży progów zwalniających na ulicy Legionów w Krakowie.

Druk nr 10 (projekt uchwały Komisji Infrastruktury ) w sprawie: opinii wprowadzenia znaku B-35 „zakaz postoju” na ulicy Lipowskiego, pomiędzy ul. Ks. J. Popiełuszki i ulicą Drożdżową.

Druk N 11 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo- handlowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną, wraz ze zmianą elementów  zagospodarowania terenu na działce nr 56/59 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Aleksandry 4b w Krakowie”.

Druk nr 12 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie: opinii zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku ZSS nr 11 przy al. Dygasińskiego 25 z przeznaczeniem na montaż i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej.

Druk nr 13 (projekt uchwały Komisji Architektury ) w sprawie  opinii  odnośnie  możliwości zbycia  w  trybie  bezprzetargowym  działki nr 275/4 o pow. 0, 0060 ha położonej w obrębie 55 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ulic Ściegiennego/Teligi w Krakowie.

Druk nr 14 (projekt zarządu) w sprawie: budowy  samoobsługowych toalet miejskich na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Druk Nr 15 (projekt zarządu) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim”.

Druk nr 16 (projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie opinii możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na udziale 1/24 części działki nr 351/379 położonej w obr. 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

Druk Nr 17 (projekt zarządu) w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Krakó1)w ulicy Danalówka w Krakowie.

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji.