XXX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XXX Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb stacjonarno – zdalny) w dniu  20 kwietnia 2021 r. godz. 18:30, siedziba Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk nr 1 (projekt zarządu )w sprawie:  opinii dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Bogucickiej w Krakowie

Druk Nr 2 (projekt Komisji Architektury ) w sprawie: opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji pn. „Budowa spięcia systemowego w rejonie Facimiech-Tesco )nr pierścienia „43”) na działce nr 52/8 obr. 59 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Druk Nr 3 (projekt Komisji Architektury) w sprawie: opinii ustalenia  warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 29/45 obr. 57 Podgórze przy ul. Barbary w Krakowie oraz przebudową drogi publicznej ul. Barbary polegającą na budowie chodnika po wschodniej stronie ulicy Barbary, na odcinku od terenu inwestycji do skrzyżowania z ul. Duża Góra na częściach działek nr 29/179, 205/7 obr.57 Podgórze w Krakowie”.

Druk Nr 4 (projekt zarządu) w sprawie: opinii projektu budowy oświetlenia na ulicy Hoyera w Krakowie działka nr. 711, obr. 101 jedn. ewidencyjna Podgórze.

Druk Nr 5 ((projekt zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2021 rok.

Druk Nr 6 (projekt zarządu) w sprawie: rozwiązania Komisji ds. Redagowania Gazety Dzielnicowej Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

5. Wolne wnioski
6. Ogłoszenia i komunikaty
7. Zakończenie sesji