XLVI sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

XLVI Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim (tryb zdalny), w dniu  30 sierpnia  2022 r. godz. 18:30, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie budowy nowej  drogi wyjazdowej z ulicy Facimiech (bocznej) osiedle na Kozłówce

Druk Nr 2  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie uwzględnienie w projekcie budowlanym Parku Aleksandry Północ urządzeń zabawowych i atrakcji dla dzieci

Druk nr 3 (projekt zarządu ) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2022 rok

Druk nr 4 (projekt zarządu ) w sprawie:  wprowadzenia zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jasieńskiego do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023

Druk Nr 5 (projekt zarządu) w sprawie:  budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie

Druk nr 6 (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach  2020- 2022.

Druk nr 8 (projekt uchwały) w sprawie: opinii projektu przebudowy odcinka ul. Jerzmanowskiego w zakresie budowy zatok postojowych po wschodniej stronie jezdni.

Druk Nr 9  (projekt komisji architektury) w sprawie: opinii zbycia działki nr 155/17 obręb 56 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w rejonie ul. Telimeny.

Druk Nr 10 (projekt komisji architektury) w sprawie: opinii ULCP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa Parku Rzecznego Aleksandry- część północna   , obejmująca budowę kładki pieszej wraz z instalacją elektroenergetyczną kablową oświetlenia oraz ciągi piesze łączące chodnik przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie z projektowanymi kładkami pieszymi prowadzącymi do parku, na działkach nr 206/12, 213/71 obr. 55 podgórze.

4. Wolne wnioski
5. Ogłoszenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji