LII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

LII(52) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  14 lutego  2023 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu LI  z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt komisji edukacji )w sprawie budowy Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Duża Góra

Druk Nr 2 (projekt komisji ds. budżetu ) w sprawie: przystąpienia do X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Druk nr 3 (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w drodze bezprzetargowej działki nr 184/4 oraz części działki nr 184/3 obr. 50 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Stattlera

Druk Nr 4 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku sali rehabilitacyjno-sportowej z garażem podziemnym w dobudowie do budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, na działkach nr 800/5, 1313, 1314 obr. 53 Podgórze przy Al. Adolfa Dygasińskiego  w Krakowie

Druk Nr 5 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa drogi pożarowej, miejsc postojowych, utwardzenia do składowania śniegu i sprzętu sportowego, ogrodzenia, siłowni zewnętrznej, chodników i dojść w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej i ochrony przeciwpożarowej Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie na działce nr 249 obr. 50 Podgórze przy ulicach Okólnej i Facimiech w Krakowie.

Druk Nr 6 (projekt komisji architektury) w sprawie:  opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa do 4 budynków mieszkalnych  wielorodzinnych (tworzących do 8 części nadziemnych) z garażami podziemnymi (łącznie do 4 garaży), z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Telimeny w Krakowie.

Druk Nr 7 (projekt zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2023-2024.

Druk Nr 8  (projekt zarządu) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok.

Druk nr 9 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wprowadzenie strefy ruchu na drodze wewnętrznej ulicy Facimiech w Krakowie (droga do basenu COM COM ZONE)

Druk nr 10  (projekt komisji infrastruktury) w sprawie montażu progów zwalniających na drodze wewnętrznej osiedla Rżąka pomiędzy ulicą Rydygiera a ulicą Schweitzera w Krakowie.

Druk nr 11 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie  opinii do  projektu pn. „Przebudowy drogi gminnej publicznej  nr 602367K (ul. Facimiech) na działce numer 235/46 obręb 0050 Podgórze jednostka ewidencyjna  126104_9 w Miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków”

Druk Nr 12 (projekt komisji infrastruktury) w sprawie wydania opinii do projektu przebudowy/remontu ścieżki pieszej w ciągu ulicy Pronia , na działce nr 257/1 obr.102 Podgórze w Krakowie                

Druk Nr 13 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wykupu terenu w Parku Aleksandry-Południe

Druk Nr 14 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride.

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji