LIII sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

LIII(53) Sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w dniu  21 marca  2023 r. godz. 18:30, ul. Kurczaba 3 (I piętro)

1. Otwarcie   sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu LII  z sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 1 (projekt zarządu) w sprawie opinii wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride

Druk Nr 2 (projekt komisji ochrony środowiska) w sprawie   postulatów do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Obszaru „Nowy Prokocim”

Druk Nr 3 (projekt komisji ochrony środowiska)w sprawie   utworzenia parku miejskiego w rejonie ulicy Ćwiklińskiej

Druk Nr 4 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie   opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Krakó1)w ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Druk Nr 5 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok

Druk Nr 6  (projekt komisji edukacji ) w sprawie:  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  na 2023 rok

Druk Nr 7  (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 219/29 obręb 102 jednostka ewidencyjna Podgórze  Podgórze położonej przy ul.  Stefana Stolarza.

Druk Nr 8 (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym działek nr 158/41 i 158/14 obręb 56 jednostka ewidencyjna Podgórze  położonych w rejonie ulicy Telimeny

Druk Nr 9 (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym części działek nr 305/2  i 304/3,  obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze  w rejonie ulicy Wojciecha Lipowskiego

Druk Nr 10 (projekt komisji architektury) w sprawie   opinii zbycia w trybie bezprzetargowym części działki nr 142/12 oraz  działka nr 245/2(wersja I) ewentualnie część działki  nr 145/12 i część działki nr 245/2  (wersja II) obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze  położonych przy ul. Aleksandry

Druk Nr 11 (projekt zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/538/2022  z dnia 5 lipca 2022 r.  z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII  na rok 2023.

Druk Nr 12  (projekt zarządu) w sprawie   utworzenia postoju taksówek w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego  przy ulicy Jakubowskiego 2

Druk Nr 13 (projekt zarządu) w sprawie   opinii zmiany organizacji ruchu na ulicy Profesora T. Seweryna

Druk Nr 14 (projekt zarządu) w sprawie:   wykupu terenó2)w zlokalizowanych w rejonie ulic:  Szarej, Prostej i Wielickiej w Krakowie

4. Wolne wnioski
5. Oświadczenia i komunikaty
6. Zakończenie sesji