DZIAŁAJ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI! WEŹ UDZIAŁ W WYBORACH DO RAD DZIELNIC

W niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

Jak zagłosować?

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00–21.00. W odrębnych obwodach głosowania głosowanie odbędzie się w godzinach 15.00 – 21.00. Każdy wyborca będzie mógł oddać głos na jednego kandydata w swoim okręgu, w którym głosuje. W prawie każdej z osiemnastu dzielnic rady składają się z 21 osób. Wyjątkiem są dzielnice IX –  Łagiewniki-Borek Fałęcki i XVII –  Wzgórza Krzesławickie, gdzie w skład rady wchodzi 15 osób.

Dzielnicowe Komisje Wyborcze zarejestrowały łącznie 1211  kandydatów na członków Rad Dzielnic. Zarządzenie Miejskiego Komisarza Wyborczego w sprawiezlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na członków Rady wraz z oznaczeniami oraz dane o tym, w których okręgach będą przeprowadzone głosowania opublikowane zostanie na stronie www.bip.krakow.pl/wyborydzielnice oraz w formie obwieszczenia podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na miejskich tablicach ogłoszeniowych, w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych. To, gdzie głosuje dana osoba, jest zależne od adresu zamieszkania. Wyborca zostanie ujęty w spisie zgodnie z adresem zameldowania, o ile nie dokonał on zmiany lub nie wniósł zastrzeżeń.

Idąc do głosowania należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy. Dokumentem takim może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub inny dokument z fotografią zawierający imię, nazwisko, pesel wyborcy na podstawie którego ustalenie tożsamości nie będzie budzić wątpliwości.

We właściwym lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania. Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Można głosować tylko na jednego kandydata.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • stale zamieszkuje na obszarze działania danej Rady Dzielnicy,
  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosować może wyborca ujęty w spisie wyborców, sporządzanym na podstawie zaktualizowanego rejestru wyborców w Krakowie:

  • zameldowany na pobyt stały na terenie danej Dzielnicy,
  • stale zamieszkujący na terenie danej Dzielnicy, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
  • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie danej Dzielnicy, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Na stronie internetowej MObywatel dostępna jest usługa sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się przed Miejskim Komisarzem Wyborczym lub upoważnionym przez niego członkiem dzielnicowej komisji wyborczej na wniosek wniesiony do niego przez wyborcę najpóźniej do 1 grudnia za pośrednictwem dzienników podawczych w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

W przypadku pytań bądź wątpliwości informacji udziela pracownik Biura Miejskiego Komisarza Wyborczego pod numerem telefonu: 728 352 246 w godz. 8:00 – 15:30

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby, które w dniu głosowania ukończyły 75 lat będą mogły skorzystać również z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w dniach:

  • od 4 do 9 grudnia 2023 r. w godzinach 8.00 – 15.00,
  • 10 grudnia 2023 r. (w dniu wyborów) w godzinach 7.00 – 21.00,

pod numerami telefonów 12 616 5075 oraz 12 616 52 78.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby dowozu z wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że o preferowanej godzinie nie będzie wolnych samochodów i realizacja dowozu będzie możliwa w innych godzinach. Prosimy również o zgłaszanie potrzeby dowozu do obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów najpóźniej do godziny 20.00 tak, aby dowóz mógł zostać zrealizowany przed zamknięciem lokali wyborczych.

Organizacja wyborów

Wybory do Rad Dzielnic zarządza Rada Miasta Krakowa w formie uchwały.17 maja 2023 r. zostały podjęte trzy uchwały niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic. Uchwała Nr CX/2993/23 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic I-XVIII w Krakowie w roku 2023 zarządzająca wybory na dzień 10 grudnia 2023 r. Uchwała Nr CX/2994/23 w sprawie powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego – wspólnego dla wszystkich dzielnic, którym została Pani Natalia Solarska oraz uchwała Nr CX/2295/23 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej – wspólnej dla wszystkich dzielnic.

Rola rad dzielnic

W 1991 r. dokonano podziału Krakowa na 18 dzielnic, jako jednostek pomocniczych Gminy.

W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja rad dzielnic, które mają duże znaczenie dla rozwoju lokalnej samorządności Krakowa. Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście.

Do najważniejszych zadań dzielnic należą: wybór, planowanie i ocena wykonania zadań dotyczących bezpośrednio obszaru dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w dziedzinach: prace budowlane przy żłobkach, przedszkolach i szkołach, jak również ogródkach jordanowskich, zieleńcach i skwerach, drogach wewnętrznych czy lokalnej infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej. Dzielnice mogą wnioskować do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy, mogą też opiniować takie sprawy na wniosek lub z własnej inicjatywy. Tematyka spraw jest szeroka i obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury o znaczeniu publicznym, jak też terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, likwidacji samowoli budowlanej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Ponadto dzielnice uczestniczą w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze dzielnicy oraz w komisjach odbiorów robót finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy. Dzielnice współdziałają też z organami Miasta, szkołami i placówkami oświatowymi, kultury, służby zdrowia, Policją, Strażą Miejską oraz z innymi dzielnicami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rady dzielnic podejmują wiele decyzji, które mają ogromny wpływ na komfort życia w najbliższej okolicy. Radni dzielnicowi mają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i mogą problemy i tematy nurtujące mieszkańców przenosić wyżej i skutecznie je rozwiązywać. Warto zatem wziąć udział w wyborach i zagłosować.

Szczegółowe informacje o wyborach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl/wyborydzielnice.