V sesja Rady Dzielnicy XII

logo prookim kraków

Porządek obrad
V sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
w dniu 5 marca 2024 roku, godz. 18:30
siedziba Rady Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady.

4. Projekty uchwał :

Druk Nr 51 (projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wydania opinii  dot.  montażu dwóch progów zwalniających na ulicy Domagały, na odcinku od skrzyżowania z ul. Topazową do skrzyżowania z ul. Agatową

Druk Nr 52 (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie opinii  utworzenia strefy ruchu na ulicy  Zalipki w Krakowie

Druk Nr 53 (projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie opinii wniosku w sprawie  rozszerzenia strefy zamieszkania na ulicy Agatowej, na odcinku od  ul. Domagały do ul. Złocieniowej

Druk Nr 54  (Projekt  uchwały  Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie opinii  projektu organizacji ruchu dotyczącego utworzenia strefy ruchu na ulicy Schweitzera w Krakowie

Druk Nr 55 (Projekt  uchwały  Komisji Infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 603439K (ul. ks. Piotra Ściegiennego) na działkach nr 393/15, 394/28, 394/30 obręb 0055 Podgórze jednostka ewidencyjna 126104_9 w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków oraz budowa kładki pieszej i budowa utwardzenia terenu na działkach nr 723/1, 723/2, 747/4, 958/5 obręb 0053 Podgórze jednostka ewidencyjna 126104_9 w miejscowości Kraków w ramach zadania „ZZM/01.314/23” Połączone parki budżet obywatelski dzielnic – edycja IX”

Druk Nr 56 (Projekt  uchwały  Komisji Infrastruktury) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego remontu mostków nad rzeką Drwinką przy ul. Czechowicza i ul. Marzanny

Druk Nr 57 (Projekt  uchwały  Komisji Infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do projektu rozbudowy ul. Podmiłów w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej ul. Podmiłów oznaczonej w MPZP symbolem KDD.18, polegająca na budowie chodników, w sposób zapewniający jednostronny ciąg pieszy, wraz z korektą szerokości jezdni (szerokość 5m, z poszerzeniami na lukach)” realizowanego na podstawie umowy nr 43/U/ZDMK/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku

Druk Nr 58  (Projekt  uchwały  Komisji Architektury)  w sprawie wydania opinii wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeń i infrastruktury technicznej na działce nr 128 obr. 56 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie”.

Druk Nr 59 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/658/2023 Rady Dzielnicy XII z dnia 4 lipca 2023 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2024.

Druk Nr 60  (projekt komisji edukacji) w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII  na rok 2024 r.

Druk Nr  61 (projekt komisji edukacji) w sprawie objęcia Szkoły Podstawowej nr 61 , przy ul. Popławskiego 17  monitoringiem miejskim

Druk Nr 62 (projekt komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) w sprawie powołania Dzielnicowego Centrum Organizacji Pozarządowych

Druk Nr 63  (projekt uchwały zarządu)w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Druk Nr 64 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób z niepełnosprawnością”

Druk Nr 65 (projekt uchwały zarządu)  w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury i sportu”

Druk Nr 66 (projekt komisji edukacji) w sprawie: przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty”

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty