IX sesja Rady Dzielnicy XII

Porządek obrad

IX sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
w dniu 11 czerwca 2024r. o godzinie 18:30
siedziba Rady Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady.
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 90 (Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wydania opinii dot. montażu progów zwalniających na ul. Na Kozłówce, na odcinku pomiędzy blokami 2 i 4 oraz na odcinku od ul. Seweryna do ul. Czorsztyńskiej[MS3] 

Druk Nr 91 (Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego Bieżanów Potrzask 01

Druk Nr 92 (Projekt uchwały Komisji Architektury  Urbanistyki ) w sprawie wydania opinii w/s zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Teligi na rzecz jej użytkownika wieczystego (działka nr 368/19, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze).

Druk Nr 93 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii w/s zbycia nieruchomości położonej przy  ul. Jerzmanowskiego (działka nr 351/434 o powierzchni 0,0044 ha, obręb 55 jednostka ewidencyjna Podgórze)

Druk Nr 94 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku garażu wielokondygnacyjnego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na działce 166/10 obr. 59 Podgórze przy ulicy Wielickiej 265 w Krakowie”.

Druk Nr 95 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii  warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 247/1 obr. 100 Podgórze oraz budowa zjazdu na częściach działek nr 247/1 i 559/4 obr. jw. przy  ul. Prałata Mariana Łaczka w Krakowie.

Druk Nr 96 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii do wariantów koncepcyjnych opracowanych w zakresie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingu P+R i rozbudową ulicy Domagały w obszarze Rybitw.

Druk Nr 97 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii w/s zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki na rzecz jej użytkownika wieczystego (działka nr 325/2 obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze).

Druk Nr 98 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wniosków do Planu Ogólnego Miasta Krakowa

Druk Nr 99 (Projekt uchwały Komisji Edukacji i Kultury) w sprawie: zmiany  składu osobowego  Komisji  Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim

Druk nr 100 (Projekt uchwały Komisji Infrastruktury) w sprawie: wydania opinii do projektu pn.: Budowa miejsc parkingowych wokół Przychodni Rejonowej ul. Na Kozłówce wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na działkach nr 311/3, 311/7 i 405 obręb 0050 Podgórze, jednostka ewidencyjna 126104_9 w Krakowie

Druk nr 101 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2024 rok

Druk nr 102 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  zadania  planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2024-2025.

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty