X sesja Rady Dzielnicy XII

logo prookim kraków

Porządek obrad
X sesja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
w dniu 2 lipca 2024 r. godz. 18:30
siedziba Rady Dzielnicy XII, ul. Kurczaba 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
4. Projekty uchwał :

Druk Nr 105 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii  warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 247/1 obr. 100 Podgórze oraz budowa zjazdu na częściach działek nr 247/1 i 559/4 obr. jw. przy  ul. Prałata Mariana Łaczka w Krakowie (referuje Pan Michał Kruk)

Druk Nr 106 (Projekt uchwały Komisji Architektury) w sprawie wydania opinii w/s zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Konrada Wallenroda, obręb 55, jednostka ewidencyjna Podgórze Referuje Pan Michał Kruk

Druk Nr 107 ( Projekt 3 komisji:  Komisji Architektury, Komisji Infrastruktury, Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego)  w sprawie wydania opinii do wariantów koncepcyjnych opracowanych w zakresie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingu P+R i rozbudową ulicy Domagały w obszarze Rybitw (referuje Pan Dariusz Miksiewicz)

Druk Nr 108 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawierozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2025 (referuje pan Zbigniew Kożuch)

Druk Nr 109 (Projekt uchwały Zarządu) w sprawie w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2024 rok (referuje pan Zbigniew Kożuch)

Druk Nr 110  (Projekt uchwały Komisji ds. Organizacji Ruchu i Transportu Publicznego) w sprawie poprawy bieżącego utrzymania torowisk tramwajowych w Krakowie (referuje pan Marek Węgrzyn)

Druk Nr 111 (Projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska) w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rewitalizacji Parku przy Dworze Czeczów

5. Wolne wnioski
6. Oświadczenia i komunikaty