STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. E. i A. JERZMANOWSKICH

STYPENDIUM  EDUKACYJNE IM. E. i A. JERZMANOWSKICH DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z  PROKOCIMIA

Projekt realizowany przez :

 • Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich
 • Parafię Matki Bożej Dobrej Rady
 • Polską Prowincję Zakonu Świętego Augustyna
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

POD PATRONATEM RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW – PROKOCIM

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, Parafia Matki Bożej Dobrej Rady, Polska Prowincja Zakonu Św. Augustyna oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego chcąc wspierać  i promować wybitnie uzdolnionych młodych ludzi – mieszkańców Prokocimia pragną ufundować dla najlepszych z nich  STYPENDIUM EDUKACYJNE IM. E. i A  JERZMANOWSKICH .

1. Kandydaci :

Kandydatami do nagrody mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i  uczniowie krakowskich  szkół średnich, mieszkający na terenie Prokocimia mający wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w dowolnej dziedzinie naukowej, artystycznej, sportowej oraz wysoką średnią ocen.

Uwaga: Mapa  określająca granice Prokocimia – terenu, z którego mogą  pochodzić kandydaci jest załącznikiem do Regulaminu.

2. Kryteria :

Kryterium  główne :

 • udokumentowane bardzo dobre wyniki w nauce

Dodatkowe kryteria

 • udokumentowane osiągnięcia  w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach,  przeglądach artystycznych , zawodach sportowych
 • wywiązywanie się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich
 • udokumentowana aktywność społeczna w dowolnej formie: wolontariat, praca  w  organizacjach uczniowskich i młodzieżowych, działalność charytatywna, współpraca ze stowarzyszeniami itp.


3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w formie jednorazowej nagrody pieniężnej przekazywanej pełnoletniemu stypendyście
lub rodzicom niepełnoletniego stypendysty –  na zakup, który przeznaczony będzie na  edukację ( laptop, oprogramowanie, mikroskop, pomoce dydaktyczne, książki, obozy naukowe itp.)

4. Zgłaszanie kandydatów:

1) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

 • dyrektorom szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych
 • dyrektorom domów kultury, przedstawicielom stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych   
 • proboszczom parafii prokocimskich
 • organizacjom szkolnym i młodzieżowym
 • organizacjom charytatywnym
 • rodzicom i opiekunom prawnym kandydatów

2) Karta zgłoszenia  do Stypendium powinna być szczegółowo umotywowana

 i udokumentowana w odniesieniu do osiągnięć kandydata .
(wzór Karty zgłoszenia w załączeniu)

3) Kandydatów należy zgłaszać do 30 kwietnia 2023 r.

Pełną  dokumentację – Kartę zgłoszenia oraz załączniki – należy  przesyłać na  adres :

stypendiumedukacyjne@gmail.com  lub przynieść  osobiście w zaklejonej kopercie z  dopiskiem  Stypendium Edukacyjne  im. E. i A. Jerzmanowskich do sekretariatu MDK w Krakowie, ul. Na Wrzosach 57

5. Tryb przyznawania Stypendium:

Stypendium  przyznawane jest przez Kapitułę , w skład której wchodzą:

 • przedstawiciel Parafii Matki Bożej Dobrej Rady
 • przedstawiciel Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna
 • przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia
 • przedstawiciel Rady Dzielnicy XII
 • przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

6. Postanowienia końcowe:

Stypendium  wraz z pamiątkowym dyplomem wręczane jest w czasie  Dni Prokocimia.

Regulamin Stypendium oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych: